Skagsflye, Øystre Slidre. Fotograf: Yngve Rekdal

Beitestatistikk for sau i utmark

Beitestatistikken viser dyretal og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskotsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfattar om lag 73 % av sau sleppt i norsk utmark. Tal blir vist for kvart år sidan 1981 og på tre geografiske nivå. Frå 2002 er det laga kart over område som beitelaga brukar. Kart for førre beitesesong ligg på NIBIO sin kartteneste Kilden.

Beitestatistikk

Tal frå Organisert beitebruk

Sau og lam på utmarksbeite 1981 – 2023