Beitestatistikk

Tal frå Organisert beitebruk

For Norge

Grafen viser utvikling av dyretal og tapsprosent for beitelag i Organisert beitebruk for Noreg. Søylene viser tal sau og lam heimsanka i lys farge og tal tapt i mørk farge. Kurvene viser samla tapsprosent med tjukk strek, og tapsprosent for sau og lam kvar for seg med tynn strek. Tema kan slåast av og på ved å trykke på teiknforklaringa under grafen. Samletabell med grunnlagstal ligg nedst på sida.

Tal frå Organisert beitebruk 2023 viser at det vart sleppt 1 320 793 sau og lam på utmarksbeite i Noreg. Samla tapsprosent for sau og lam var 5,4 %, for vaksen sau 3 % og for lam 6,8 %.

Beitestatistikken viser tal for kvart år frå 1981. Det er ikkje skild mellom ulike tapsårsaker. For beitelag som beitar i fleire kommunar er beitekommune sett til den kommunen som har hovuddelen av beiteområdet. For enkelte område og år manglar det tal fordi det ikkje var registrert organiserte beitelag, eller at einskilde lag har endra beitekommune.

Totalt tal dyr på utmarksbeite kan finnast i produksjonstilskotsregister (PT). I 2023 var om lag 73 % av sau og lam som fekk produksjonstilskot for beite i utmark med i organiserte beitelag.

Sjå produksjonstilskotsregister (PT) hos Landbruksdirektoratet