Skagsflye, Øystre Slidre. Fotograf: Yngve Rekdal

Beitestatistikk for sau i utmark

Beitestatistikken viser dyretall og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskuddsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfatter om lag 73 % av sau sleppt i norsk utmark. Tall vises for hvert år siden 1981 og på tre geografiske nivå. Fra 2002 er det laget kart over områder som beitelaga bruker. Kart for forrige beitesesong ligger på NIBIO sin karttjeneste Kilden.

Beitestatistikk

Tall fra Organisert beitebruk

Sau og lam på utmarksbeite 1981 – 2023