Beitestatistikk

Tall fra Organisert beitebruk

For Norge

Grafen viser utvikling av dyretall og tapsprosent for beitelag i Organisert beitebruk for Norge. Søylene viser antall sau og lam heimsanka i lys farge og antall tapt i mørk farge. Kurvene viser samla tapsprosent med tykk strek, og tapsprosent for sau og lam hver for seg med tynn strek. Tema kan slås av og på ved å trykke på tegnforklaringa under grafen. Samletabell med grunnlagstall ligger nederst på siden.

Tall fra Organisert beitebruk 2023 viser at det ble sleppt 1 320 793 sau og lam på utmarksbeite i Norge. Samla tapsprosent for sau og lam var 5,4 %, for voksen sau 3 % og for lam 6,8 %.

Beitestatistikken viser tall for hvert år fra 1981. Det er ikke skilt mellom ulike tapsårsaker. For beitelag som beiter i flere kommuner er beitekommune satt til den kommunen som har hoveddelen av beiteområdet. For enkelte områder og år mangler det tall fordi det ikke var registrert organiserte beitelag, eller at enkelte lag har endra beitekommune.

Totalt antall dyr på utmarksbeite finnes i produksjonstilskuddsregister (PT). I 2023 var om lag 73 % av sau og lam som fikk produksjonstilskudd for beite i utmark med i organiserte beitelag.

Se produksjonstilskuddsregister (PT) hos Landbruksdirektoratet