Tre geografiske nivå kan velges; Norge, fylke og kommune. For fylke og kommune er det mulig å summere for inntil 5 navn. Det er dagens administrative inndeling i kommune og fylke som vises. Men for fylke er det også lagt inn mulighet for å velge fylkesinndelingen slik den var før 2018.

Grunnlagstall fra Organisert beitebruk blir summert opp per beitekommune. For beitelag som beiter i flere kommuner er beitekommune satt til den kommunen som har hoveddelen av beiteområdet. Det er bare kommuner med organiserte beitelag som vises i statistikken.

Last ned grunnlagstall fra Organisert beitebruk

Se beitelagskartet i karttjenesten Kilden

Les mer om beitelagskart på NIBIO sine nettsider

Les mer om Organisert beitebruk på Landbruksdirektoratet sine nettsider