Beitestatistikk

Bekkelægret, Oppdal. Fotograf: Yngve Rekdal

Beitestatistikk for sau i utmark

Beitestatistikken viser dyretall og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskuddsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfatter om lag 75 % av sau sleppt i norsk utmark. Tall vises for hvert år siden 1981 og på tre geografiske nivå. Fra 2002 er det laget kart over områder som beitelaga bruker. Kart for forrige beitesesong ligger på Kilden.

utskriftsalternativer

Beitestatistikk

Tall fra Organisert beitebruk

For: Innlandet

Fylke:

34

Sau og lam på utmarksbeite 1981 – 2020

Grafen viser utvikling av dyretall og tapsprosent for beitelag i Organisert beitebruk for Innlandet. Søylene viser antall sau og lam heimsanka i lys farge og antall tapt i mørk farge. Kurvene viser samla tapsprosent med tykk strek, og tapsprosent for sau og lam hver for seg med tynn strek. Tema kan slås av og på ved å trykke på tegnforklaringa under grafen. Samletabell med grunnlagstall ligger nederst på siden.

Tall fra Organisert beitebruk 2020 viser at det ble sleppt 319 612 sau og lam på utmarksbeite i Innlandet. Samla tapsprosent for sau og lam var 4,1 %, for voksen sau 2,7 % og for lam 5 %.

Beitestatistikken viser tall for hvert år fra 1981. Det er ikke skilt mellom ulike tapsårsaker. For beitelag som beiter i flere kommuner er beitekommune satt til den kommunen som har hoveddelen av beiteområdet. For enkelte områder og år mangler det tall fordi det ikke var registrert organiserte beitelag, eller at enkelte lag har endra beitekommune.

Totalt antall dyr på utmarksbeite finnes i produksjonstilskuddsregister (PT). I 2020 var om lag 75 % av sau og lam som fikk produksjonstilskudd for beite i utmark med i organiserte beitelag.

Se produksjonstilskuddsregister (PT) hos Landbruksdirektoratet